اهداف همایش


-         هم افزایی جامعه علمی در افزایش دانش عفاف و حجاب

-         دانش افزایی نسل جدید نسبت به ابعاد مختلف عفاف و حجاب

-         آسیب شناسی مسأله عفاف و حجاب

-         زمینه سازی به منظور تقویت باوری عملگرا در حفظ و صیانت از اصل عفاف و حجاب

      -         تولید و نشر متون علمی در حوزه عفاف و حجاب