گالری

نشست های همایش

بروشور همایش -صفحه دو

بروشور همایش -صفحه دو

نشست های جانبی اختتامیه همایش

نشست های جانبی اختتامیه همایش

پوستر اختتامیه همایش

پوستر اختتامیه همایش

بروشور همایش -صفحه  یک

بروشور همایش -صفحه یک

نشست دانشگاه حضرت معصومه(س)

نشست دانشگاه حضرت معصومه(س)

فراخوان ایده

فراخوان ایده

پوستر همایش

پوستر همایش

نشست دانشگاه امام صادق (ع)

نشست دانشگاه امام صادق (ع)

تبلیغات همایش

نشست دانشگاه الزهرا(س)

نشست دانشگاه الزهرا(س)

نشست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نشست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)