گالری
بروشور همایش -صفحه  یک

بروشور همایش -صفحه یک

نشست دانشگاه الزهرا(س)

نشست دانشگاه الزهرا(س)

نشست دانشگاه حضرت معصومه(س)

نشست دانشگاه حضرت معصومه(س)

نشست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نشست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

تبلیغات همایش

نشست دانشگاه امام صادق (ع)

نشست دانشگاه امام صادق (ع)

پوستر اختتامیه همایش

پوستر اختتامیه همایش

پوستر همایش

پوستر همایش

نشست های جانبی اختتامیه همایش

نشست های جانبی اختتامیه همایش

نشست های همایش

فراخوان ایده

فراخوان ایده

بروشور همایش -صفحه دو

بروشور همایش -صفحه دو