طبق اعلام دبیرخانه این همایش مهلت  ارسال چکیده مقاله تا 1 شهریور ماه و مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 شهریور 96 تمدید گردید.