دبیرخانه همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب به اطلاع می رساند کلیه آثار به صورت بی نام و با کدگذاری، مورد ارزیابی شورای علمی و هیأت داوران همایش قرار می­گیرد. این دبیرخانه به گزارش از شورای علمی همایش، معیارها و محورهای سنجش و ارزیابی مقالات را به شرح زیر به اطلاع عموم پژوهشگران و شرکت کنندگان می رساند:

 • بدیع بودن موضوع مقاله
 • تناسب موضوع با محتوا
 • روشنی و گویایی چکیده
 • مناسب بودن سوالات و اهداف (طرح مسئله)
 • مناسب بودن پیشینه
 • میزان پاسخگویی به مسأله پژوهش
 • مناسب بودن روش، جامعه، نمونه و ابزار پژوهش‌
 • شیوایی متن مقاله
 • رعایت اصول نگارش صحیح
 • قوت استدلال و تبیین مسأله پژوهش
 • منابع بروز، مناسب و مرتبط
 • مناسب بودن بحث و نتیجه‌گیری