همچنین دبیرخانه همایش ملی "نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب" به اطلاع می رساند کسانی که تا کنون چکیده خود را ارسال ننموده اند ، فرصت ارسال چکیده بهمراه اصل مقاله را دارند.

مشاهده فیلم آموزشی