مشاهده وضعیت ارزیابی چکیده های ارسالی از طریق زیر مقدور می باشد.

ورود به پنل کاربری - ارسال و مدیریت مقالات - بخش جزییات مقاله - وضعیت نهایی- مشاهده گردش - مشاهده پیام داور و یافایل ارسالی ایشان

مشاهده فیلم آموزشی